6 strokes
점2+돼지해머리+인발

Korean dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I guāng 〈名〉 (1) (会意。 甲骨文字形, 从火, 在人上 。 本义: 光芒, 光亮) (2) 同本义 [light; ray] 光, 明也。 《说文》 光, 晃也, 晃晃然也。 亦言广也, 所照广远也。 《释名·释天》 与日月兮齐光。 《楚辞·九歌·云中君》 能游冥冥者与日月同光。 《淮南子·俶真》 日月淑清而扬光。 《淮南子·本经》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — guāng ㄍㄨㄤ 〔《廣韻》古黃切, 平唐, 見。 〕 1.光線。 《詩‧齊風‧雞鳴》: “匪東方則鳴, 月出之光。” 南朝 梁 江淹 《望荊山》詩: “寒郊無留影, 秋日懸清光。” 唐 韓愈 《毛穎傳》: “得神仙之術, 能匿光使物。” 巴金 《寒夜》六: “他的房門開了一條縫, 漏出一點光來。” 2.光明;明亮。 《易‧益》: “自上下下, 其道大光。” 《楚辭‧九章‧涉江》: “吾與天地兮比壽, 與日月兮齊光。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: guang 解释: 1. 能由视觉器官接收, 使人察觉物体存在的电磁辐射。 如: “日光”、 “灯光”。 2. 荣耀、 名誉。 如: “为国争光”。 诗经·小雅·南山有台: “乐只君子, 邦家之光。 ” 3. 景色。 如: “风光”、 “观光”、 “春光明媚”。 4. 时间。 如: “光阴”、 “时光”。 唐·李白·前有一樽酒行二首之一: “青轩桃李能几何? 流光欺人忽蹉跎。 ” 5. 恩惠、 好处。 常用在客套话。 如: “沾光”、 “叨光”。 红楼梦·第二十二回:… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:guang 1. 能由視覺器官接收, 使人察覺物體存在的電磁輻射。 如: “日光”、 “燈光”。 2. 榮耀、 名譽。 如: “為國爭光”。 詩經·小雅·南山有臺: “樂只君子, 邦家之光。” 3. 景色。 如: “風光”、 “觀光”、 “春光明媚”。 4. 時間。 如: “光陰”、 “時光”。 唐·李白·前有一樽酒行二首之一: “青軒桃李能幾何? 流光欺人忽蹉跎。” 5. 恩惠、 好處。 常用在客套話。 如: “沾光”、 “叨光”。 紅樓夢·第二十二回: “明兒就這樣行,… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【광】 빛; 빛나다; 빛내다; 크다 火 (불화) + 人 (사람인) 어진사람인부 4획 (총6획) [1] light; brightness; brilliant; shine; light rays [2] glossy; smooth [3] glory; glorious; honor [4] [v] exhaust; use up [5] alone; only [6] bare; [v] bare; naked [7] a Chinese family name… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — guāng (1) ㄍㄨㄤˉ (2) 太阳、 火、 电等放射出来耀人眼睛, 使人感到明亮, 能看见物体的那种东西: 阳~。 月~。 火~。 ~华(明亮的光辉)。 (3) 荣誉: ~临(敬辞, 意含宾客来临给主人带来光彩)。 ~顾。 ~复。 (4) 使显赫: ~大。 ~宗耀祖。 (5) 景物: 春~明媚。 (6) 光滑: ~滑。 ~洁。 ~泽。 (7) 完了, 一点不剩: 杀~烧~。 吃~用~。 (8) 露着: ~膀子。 (9) 单, 只: ~剩下一口气。 (10) 姓。 (11)… …   International standard chinese characters dictionary

 • — Ce caractère Kanji se lit « hikari » et veut dire « lumière ». Placé en second, il se prononce kou et possède un sens plus élargi. Ex: 月光(ゲッコウ) = clair de lune Liens Vidéo d apprentissage du tracé (site du MIT) …   Wikipédia en Français

 • — <尧>  绕  跷  哓  硗  晓  侥  挠  骁  桡  烧  蛲  娆  浇  饶  铙  荛  翘  光  皝  銧  恍  侊  胱  觥  桄  絖  洸  晃  愰  㨪  幌  榥  滉  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — ★俱舍论一卷六页云:日焰名光。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • 光祿大夫 — (光禄大夫, 光祿大夫) 官名。 秦有中大夫, 为郎中令属官。 汉改郎中令为光禄勋, 改中大夫为光禄大夫, 秩为比二千石, 员额无定, 掌论议应对, 在诸大夫中地位最尊, 及至东汉, 因权臣不复寇此衔, 渐成宋散之职。 魏、 晋以后, 作为加官与褒赠之官。 晋于光禄大夫之外, 又添置左右光禄大夫。 左右光禄大夫金章紫绶, 与光禄大夫加金章紫绶者, 品秩第二; 光禄大夫银章青绶者品秩第三。 自此又有金紫光禄大夫、 银天地光禄大夫的名号。 隋、 唐、 宋均用作文散官称号。 隋光禄大夫从一品, …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.